Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.         Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „vop“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.radiodab.cz, který provozuje společnost RTI cz s.r.o. Tyto vop stanoví práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Odesláním objednávky potvrzuje kupující, že si tyto vop přečetl a souhlasí s nimi.

II.        Smluvní strany

Prodávajícím je společnost RTI cz s.r.o., IČ 25224905, se sídlem Plzeň, Zikmunda Wintra 1282/21, PSČ 301 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 10373, emailová adresa: obchod@radiodab.cz, tel. +420 606657400.

V případě, že kupujícím je spotřebitel, tj. každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V případě, že kupujícím je jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím OZ, kdy podle ust. § 2158 odst. 1 OZ platí, že ust. §§ 2158 -2174 OZ se nepoužijí.

III.      Registrace a nákup zboží

Nabídka prodávajícího zobrazená na těchto internetových stránkách je v souladu s ut. § 1732 odst. 2 OZ návrhem k uzavření kupní smlouvy, a to s výhradou vyčerpání zásob. Před nákupem zboží je kupující povinen nejprve vyplnit registrační formulář. O potvrzení registrace obdrží kupující obratem potvrzující email. V případě zájmu o nákup zboží je kupující povinen vyplnit zcela uvedený objednávkový formulář a odeslat svoji objednávku prodávajícímu. Jakékoliv dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení vztahující se k nabídce zboží jsou vyloučeny. Prodávající je povinen neprodleně informativním emailem na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce potvrdit přijetí objednávky a uzavření kupní smlouvy. V případě dočasné nedostupnosti předmětu koupě z důvodu na straně výrobce či přepravce si prodávající vyhrazuje právo splnit svoji povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a převést na něho vlastnické právo s přiměřeným časovým posunem. O této skutečnosti je prodávající povinen informovat kupujícího nejpozději do 3 pracovních dní od odeslání informativního emailu o potvrzení přijetí objednávky. V případě, že kupující nemá zájem vyčkat na dostupnost jím objednaného zboží, kupní smlouva mezi ním a prodávajícím se ruší. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího bezodkladně emailem informovat. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu bankovním převodem, je prodávající povinen přijaté finanční prostředky kupujícímu neprodleně vrátit.

IV.      Platební a dodací podmínky

V souladu s tím, jaký způsob doručení uvede kupující v objednávce, je prodávající povinen předmět koupě připravit k osobnímu odběru nebo jej odevzdat k poštovní přepravě a vyznačit na zásilku adresu pro doručení kupujícího v souladu s objednávkou, pakliže je tato adresa platná a je na území ČR. Kupující je povinen předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost za účelem splnění povinností z kupní smlouvy. V případě, že kupující zásilku nepřevezme, je povinen nahradit prodávajícímu náklady z toho vzniklé. Ceny mají charakter smluvních cen a jsou uváděny včetně DPH a recyklačního poplatku. K ceně bude připočítáno dopravné. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za předmět koupě prodávajícímu, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. Prodávající akceptuje zaplacení kupní ceny v hotovosti při nákupu, předem bankovním převodem na účet číslo účtu 279921893 / 0300, na dobírku. Platba kartou je vyloučena. Prodávající vystaví daňový doklad-fakturu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Zboží si může kupující osobně převzít na adrese sídla prodávajícího: Zikmunda Wintra 21, 301 00 Plzeň, vchod A, přízemí, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin. Odlišnou dobu osobního odběru lze sjednat s prodávajícím telefonicky nebo emailem. V případě osobního odběru kupujícím bude kupujícímu zboží předáno až po úplném zaplacení kupní ceny. V případě, že kupující v objednávce požádal prodávajícího o zaslání zboží a uvedl svoji platnou adresu v ČR, zavazuje se prodávající zboží na tuto adresu společně s fakturou prostřednictvím České pošty odeslat. Kupující je v takovém případě povinen na jeho adresu zaslané zboží od přepravce převzít a v případě úhrady kupní ceny na dobírku, zaplatit cenu za dobírku.

V.        Odstoupení od smlouvy, záruka za jakost, práva z vadného plnění

Kupující-spotřebitel má dle ust. § 1829 odst. 1 OZ právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Za tímto účelem musí kupující vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy, který je na těchto internetových stránkách k dispozici a odeslat jej prodávajícímu. Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu přijetí formuláře o odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu nejpozději do 14 dnů zboží, které od něho obdržel, a to v nepoškozeném stavu, čisté, s originálním obalem, v opačném případě vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky snížené o náklady vynaložené prodávajícím pro uvedení zboží do původního stavu. Nárok prodávajícího na náhradu škody tím není dotčen. Prodávající je povinen kupujícímu-spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Faktura slouží jako záruční list.

V případě, že se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. V případě, že vadné plnění je podstatným porušením smlouvy, má kupujícím právo v souladu s ust. § 2106 OZ na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady. V případě, že vadné plnění je nepodstatným porušením smlouvy, má kupující v souladu s ust. § 2107 OZ právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, prodávající je povinen potvrdit tuto skutečnost v souladu s ust. § 2173 OZ písemně.

V případě kupujícího - jiného subjektu odlišného od spotřebitele, je tento oprávněn uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne ve lhůtě 6 měsíců od převzetí. V takovém případě se sjednává odchylně od OZ, že výskyt opravitelné vady se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy, při nepodstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, při podstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Práva z vad se uplatňují u prodávajícího, prodávající je povinen potvrdit tuto skutečnost v souladu s ust. § 2173 OZ písemně. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě, jde-li o vady způsobené neodbornou montáží, pokud se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, či vlivem povětrnostních podmínek. Práva z vad se nevztahují na případy, kdy na věci vznikla vada jejím nesprávným používáním, nedovoleným zásahem do věci a v případech, kdy věc byla použita nikoliv v souladu s návodem na její použití. Rovněž je vyloučeno reklamovat baterie kvůli její nižší kapacitě.

K reklamaci zboží je zapotřebí vyplnit formulář Reklamační list na těchto internetových stránkách a odeslat jej prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu- spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující-spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující-spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím- spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

VI.      Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s Nařízením EP a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR).  Prodávající je registrován v registru správců u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00052125.

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pouze za účelem splnění smlouvy kupní – dodání zboží prodávajícím kupujícímu. Poskytnutí osobních údajů kupujícího: jméno, příjmení, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo, je pro uzavření kupní smlouvy nezbytné.  Na základě své objednávky kupující prohlašuje, že poskytuje své osobní údaje dobrovolně, že mu je známo, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem splnění povinnosti z uzavřené smlouvy. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou údajů nutných pro doručení objednaného zboží přepravcem kupujícímu.  Po vyřízení objednávky jsou automaticky veškeré osobní údaje o kupujícím ze strany prodávajícího vymazány. E-shop nevyužívá soubory cookie.

VII.     Elektroodpad

V souladu se zákonem č. 185/2000 Sb., o odpadech má prodávající uzavřenu smlouvu se společností ASEKOL o realizaci zpracování elektroodpadu. Prodávající je zapojen do kolektivního systému likvidace odpadů u Ministerstva životního prostředí pod evidenčním číslem 04411/15-ECZ

VIII.   Závěrečná ustanovení

Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svoji pohledávku vůči prodávajícímu z kupní smlouvy na třetí osobu.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Případné spory vzniklé z kupní smlouvy budou řešeny podle českého práva a rozhodnuty příslušnými soudy ČR. V případě, že kupujícím je spotřebitel, má taková osoba právo, aby spotřebitelský spor vzniklý z kupní smlouvy byl řešen mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele.  

Veškerá smluvní ujednání se řídí českým právním řádem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 05. 2018.

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou ke stažení ZDE.

Novinky aktuálně

Český rozhlas rozšířil digitální síť DAB+ pro Plzeňsko, Brněnsko a Ostravsko

Český rozhlas rozšířil digitální síť DAB+ pro Plzeňsko, Brněnsko a Ostravsko

Zobrazit

Kontakt Radio dab+

 • RTI cz s.r.o.
  Zikmunda Wintra 1282/21
  301 00 Plzeň
 • +420 606 657 400
  info@radiodab.cz
 • IČ: 25224905
  DIČ: CZ25224905

↑ nahoru